Exploiting CMOS Manufacturing to Reduce Tuning Requirements for Resonant Optical Devices

Exploiting CMOS Manufacturing to Reduce Tuning Requirements for Resonant Optical Devices

Ashok V. Krishnamoorthy, Xuezhe Zheng, Guoliang Li, Jin Yao, Thierry Pinguet, Attila Mekis, Hiren Thacker, Ivan Shubin, Ying Luo, Kannan Raj, John E. Cunningham

01 June 2011

IEEE Photonics Journal


Venue : N/A

File Name : Krishnamoorthy_CMOS_Manufacturing_IEEE_PJ_2011.pdf