Steelix - program-state based binary fuzzing.

Steelix - program-state based binary fuzzing.

Yuekang Li, Bihuan Chen 0001, Mahinthan Chandramohan, Shang-Wei Lin, Yang Liu 0003, Alwen Tiu

01 April 2017


Venue : ESEC/SIGSOFT FSE

External Link: https://doi.org/10.1145/3106237.3106295