A Tunable 1x4 Silicon CMOS Photonic Wavelength Multiplexer/Demultiplexer for Dense Optical Interconnects

A Tunable 1x4 Silicon CMOS Photonic Wavelength Multiplexer/Demultiplexer for Dense Optical Interconnects

Xuezhe Zheng, Ivan Shubin, Guoliang Li, Thierry Pinguet, Attila Mekis, Jin Yao, Hiren Thacker, Ying Luo, Joey Costa, Kannan Raj, John E. Cunningham, Ashok V. Krishnamoorthy

25 February 2010

Opt. Exp.


Venue : N/A

File Name : Zheng_OPEX_1x4Tunable-Mux_2010.pdf