Ultralow-Power High-Performance Si Photonic Transmitter

Ultralow-Power High-Performance Si Photonic Transmitter

Guoliang Li, Xuezhe Zheng, Jon Lexau, Ying Luo, Hiren Thacker, Po Dong, Shirong Liao, Dazeng Feng, Dawei Zheng, Roshanak Shafiiha, Mehdi Asghari, Jin Yao, Jing Shi, Philip Amberg, Nathaniel Pinckney, Kannan Raj, Ronald Ho, John Cunningham, Ashok Krishnamoorthy

07 December 2009

We report a 320fJ/bit transmitter made of a Si microring modulator flip-chip bonded to a CMOS driver. The transmitter consumes only 1.6mW power, and exhibits a wide open eye with extinction ratio >7dB at 5Gb/s.


Venue : N/A